เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายกิจจา ทองแดง

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

สัมมาชีพชุมชน

ครัวเรือนยากจน

หนังสือสั่งการ

หนังสือจังหวัดที่ นว 0019/ว 19889 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนปี2562

หนังสือจังหวัดที่ นว 0019/ว 19889 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนปี2562

เอกสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เอกสารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนที่สุด ที่ นว 0019/ว 30275 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการฝึกอบรมโครงการ “ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนครสวรรค์”

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนที่สุด ที่ นว 0019/ว 30275 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการฝึกอบรมโครงการ “ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนครสวรรค์”

คำสั่ง/ประกาศ

รายงานการประชุม

จัดซื้อจัดจ้าง