เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายกิจจา ทองแดง

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

สัมมาชีพชุมชน

หนังสือสั่งการ

เอกสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เอกสารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนที่สุด ที่ นว 0019/ว 30275 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการฝึกอบรมโครงการ “ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนครสวรรค์”

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนที่สุด ที่ นว 0019/ว 30275 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการฝึกอบรมโครงการ “ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนครสวรรค์”

คำสั่ง/ประกาศ

รายงานการประชุม

จัดซื้อจัดจ้าง