เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางยุพา ศรีแก้วหล่อ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

หนังสือสั่งการ

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0019/ว 18695 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เรื่องการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0019/ว 18695 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เรื่องการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์