เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

ชุมชนพึ่งตนเองได้

ภายในปี 2564

..

นางยุพา ศรีแก้วหล่อ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์