เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางยุพา ศรีแก้วหล่อ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประชารัฐรักสามัคคี

หนังสือจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ นว 0019/ว 1386 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการสำรวจข้อมูลเพื่อติดตามผลประกอบการและความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายโครงการตลาดประชารัฐ

หนังสือจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ นว 0019/ว 1386 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการสำรวจข้อมูลเพื่อติดตามผลประกอบการและความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายโครงการตลาดประชารัฐ

หนังสือสั่งการ