เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางยุพา ศรีแก้วหล่อ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

หนังสือสั่งการ

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0019/ว 30610 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด/อำเภอ การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล (VDR/TDR) ปี 2561

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0019/ว 30610 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด/อำเภอ การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล (VDR/TDR) ปี 2561

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนมาก ที่ นว 0019/ว30598 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนมาก ที่ นว 0019/ว30598 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด

หนังสือจังหวัด ที่ นว 0019/ว 1577 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เรื่องโครงการประทานโล่รางวัลเกียรติยศ “หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทองคำ” บุคคล/ผู้ผลิตผลงานสู่ผู้บริโภคประชาคมอาเซียนยอดเยี่ยมแห่งปี ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 4)

หนังสือจังหวัด ที่ นว 0019/ว 1577 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เรื่องโครงการประทานโล่รางวัลเกียรติยศ “หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทองคำ” บุคคล/ผู้ผลิตผลงานสู่ผู้บริโภคประชาคมอาเซียนยอดเยี่ยมแห่งปี ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 4)