รับสมัคร อสพ.70

 

21 มิถุนายน 2560 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการแต่งตั้งเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 จังหวัดนครสวรรค์ Click

—————————————————————————————————————————————

14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  อสพ. รุ่นที่ 70 Click

—————————————————————————————————————————————

 05 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น อาสาพัฒนา รุ่นที่ 70 Click

—————————————————————————————————————————————

19 พฤษภาคม 2560 ประกาศรับสมัคร อสพ. รุ่นที่ 70 click

(Visited 1 times, 1 visits today)