พช.นครสวรรค์ รับแนวทางการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จากรองธิบดี

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. บรรดาข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ กว่า 107 ราย ร่วมประชุมและรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาขุมขนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณ 2562 ตลอดจนทิศทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ในการสร้างความสุขให้ประชาชน จากผู้บริหาร ได้แก่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขต 18 พร้อมทั้งได้มอบประกาศเกียรติบัตรกับบุคลากรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร CD Talent นักพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่ จำนวน 10 คน เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการทุ่มเทแรงกายแรงใจเพิ่อพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็ง ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมืองนครสวรรค์

(Visited 1 times, 1 visits today)