โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายกิจจา ทองแดง

พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

นายสุรพงษ์ เขียวผึ้ง

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายอภิชัย รอดวินิจ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

-ว่าง-

นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางธนัชพร จันทร์เผิบ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

-ว่าง-

นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางศรีทอง ประดิษฐ์วงศ์วาน

นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางทิตยาภรณ์ สุขแจ่ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรุจิราพร หงษ์ทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุทธิพงษ์ วัดเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางลิขิต สุขวิญญา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวกมลวรรณ พึ่งพิบูลย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวทรงศรี อิสสรมาลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางจิณณพัต สาครบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศิริพร จรไกร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจุลจิรา นาคสนิท

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางปรานอม ฤทธิ์กระเตาะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอนุสรณ์ อุปะมาโน

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางเสวียน อุทนา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวลลนา สุขแจ่ม

เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายแนน อินทรีย์สุข

พนักงานขับรถ
(Visited 45 times, 1 visits today)