โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางยุพา ศรีแก้วหล่อ

พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

นางศุภลักษณ์ แก้วมณี

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางนิภา ตันสาโรจน์วนิช

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายประกอบ ธีวีระพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายอัคเดช แจ้งอยู่

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายพรเทพ สุวรรณพงศ์

นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวโสภี บุญศิริ

นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางอุบลรัตน์ สิทธิน้อย

นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางธนัชพร จันทร์เผิบ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายมานะ ไทยงามศิลป์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุทธิพงษ์ วัดเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางลิขิต สุขวิญญา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอรุณวดี ล้อมรื่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรุจิราพร หงษ์ทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางศรีทอง ประดิษฐ์วงศ์วาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวกมลวรรณ พึ่งพิบูลย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวองุ่น พันธ์บัว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธีรพงษ์ เถื่อนเครือวัลย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวทรงศรี อิสสรมาลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางปรานอม ฤทธิ์กระเตาะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางจิณณพัต สาครบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางเสวียน อุทนา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอนุสรณ์ อุปะมาโน

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวลลนา สุขแจ่ม

เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายแนน อินทรีย์สุข

พนักงานขับรถ
(Visited 45 times, 1 visits today)