ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส เขตตรวจราชการภาคเหนือตอนบน 1-2 และภาคเหนือตอนล่าง 1-2 ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ จังหวัดตาก