คำสั่ง/ประกาศ

หนังสือจังหวัด ที่ นว 0019/ว 22664 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เรื่องการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเสนอรายชื่อให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด ประเภทอำนวยการระดับสูง

(31/08/2560)