หนังสือสั่งการ

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนที่สุด ที่ นว 0019/ว 29603 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มจังหวัด

(27/11/2560)