OTOP

หนังสือจังหวัด ที่ นว 0019/ว 1577 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เรื่องโครงการประทานโล่รางวัลเกียรติยศ “หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทองคำ” บุคคล/ผู้ผลิตผลงานสู่ผู้บริโภคประชาคมอาเซียนยอดเยี่ยมแห่งปี ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 4)

(29/08/2560)