OTOP

หนังสือจังหวัด ด่วนที่สุดที่ นว 0019/ว 24053 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่องการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

(19/10/2561)