District Community Development Office News

กรมการพัฒนาชุมชน

ประกวดราคาจ้างตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 3.2 ฝึกอบรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ของที่ระลึก พร้อมการผลิตเพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ค่าจ้างดำเนินการออกแบบและผลิต ของที่ระลึก

กรมการพัฒนาชุมชน

ประกวดราคาซื้อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณพืเพื่อการจำหน่ายกลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิตผู้ประกอบการกลุ่ม D ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมการพัฒนาชุมชน

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมฝึกอบรมสรา้งความรู้ความเข้าใจการออกแบบและพัฒนาผลิตภัรฑ์เพื่อการจำหน่ายกลุ่มเป้าหมายผู้ผลิตปู้ประกอบการกลุ่ม D

นางเย็นจิต จองหนาน พัฒนาการอำเภอตากฟ้าร่วมกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561 และร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า มอบประกาศนียบัตร หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" , ผู้นำ อช. ดีเด่น และครัวเรือนต้นแบบดีเด่น

นางเย็นจิต จองหนาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า จัดการประชุมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP อำเภอตากฟ้า ครั้งที่ 1/2561 เพื่อหารือเรื่องการจัดบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานตากฟ้าคาวบอยไนท์ “WE ALL HEROES”

นางเย็นจิต จองหนาน พัฒนาการอำเภอตากฟ้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า นำกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จำนวน 2 หมู่บ้าน ศึกษาดูงานตามโครงการชุมชนท่องเที่่ยว OTOP นวัตวิถี ปี 2561

ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า ร่วมแสดงความยินดีกับ นายบุญเลิศ ชาตะรูปะ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลหนองพิกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ผู้นำ อช.(ชาย) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561

Page 1 of 5312345...102030...Last »