แผนเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์  
ประจำปี 2555
ที่ แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ดำเนินการ ตัวชี้วัด หมายเหตุ
วัน/เดือน/ปี
1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชน 1.เพื่อให้บุคลากรทุกระดับทุกสายงานมีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานแต่ละระดับ ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ โดยกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 1. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) มี 4 ขั้นตอน
    1.1 การประเมินตนเองตามแบบประเมินสมรรถนะผลการประเมินที่ได้จะใช้กำหนดเป้าหมายและกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
    1.2 นำผลการประเมินปรึกษาผู้บังคับบัญชา ให้
เห็นชอบในการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคล
    1.3 พัฒนาตนเองและทีมงานตามแผนที่กำหนด
    1.4 ติดตามประเมินผลและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
-  ต.ค.54-ก.ย. 55 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง ผ่านweb สถาบันฯ
  2.สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดมีการพัฒนาตนเอง ตามแนวทางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยสามารถดำเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์กรมฯ โดยไม่ถูกจำกัดไว้ในเรื่องเวลา  และสถานที่ 2. พัฒนาบุคลากรนอกระบบชั้นเรียน :
    เรียน E-Learning ของสถาบัน
- ต.ค.54-ก.ย. 55 ร้อยละของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอได้เรียนรู้ E-learning ผ่านweb สถาบันฯ
  3.เพื่อสร้างกลไกในการแสวงหา จัดเก็บและรวบรวมความรู้จากการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยผ่านการกลั่นกรองและจัดหมวดหมู่ความรู้  เพื่อการเผยแพร่ 3. KM  คนพช.นครสวรรค์   เผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซค์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ - ต.ค.54-ก.ย. 55 ร้อยละของบุคลากรได้นำความรู้ (KM) เผยแพร่อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง ผ่าน เว็บไซค์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 -  2  -
ที่ แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ดำเนินการ ตัวชี้วัด หมายเหตุ
วัน/เดือน/ปี
2 การจูงใจบุคลากรและรักษา คนดี คนเก่งไว้ในองค์การ เพื่อจูงใจให้ข้าราชการ  สร้างผลงาน มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น 1.โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิต
กับการทำงานที่เป็นสุข
2.ประกาศเกียรติบัตรบุคคลที่มีผลงานดีเด่น  
 - ม.ค.-ก.ย.55  - ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นได้รับใบประกาศเกียรติบัตรและรางวัล สพจ.
3 วัสดุสำนักงาน 1.ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยลดการใช้กระดาษ
5.รณรงค์นำกระดาษที่ใช้แล้วหมุนเวียนมาใช้ใหม่
โดยประทับข้อความนำกระดาษเก่ามาใช้ใหม่
เพื่อประหยัดงบประมาณ ของหน่วยงาน             
 - ต.ค.54-ก.ย.55  - มีการนำกระดาษเก่าที่นำมาใช้ใหม่
สพจ.
  2.ใช้ช่องทางการสื่อสารเว็บไซค์(หนังสือสั่งการ) และ OA เพื่อความรวดเร็วและความถูกต้องในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร   2.รณรงค์ และนำระบบเว็บไซค์ มาใช้ในการส่งหนังสือราชการ และสนับสนุนให้บุคลกรใช้ช่องทางการสื่อสาร OA และ  เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถของหน่วยงาน
 - ต.ค.54-ก.ย.56  -ร้อยละของบุคลากร สามารถดาวน์โหลดหนังสือสั่งการ ผ่านเว็บไซค์
สพจ.
4 การสำรวจสถานะระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอมีอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการ สำรวจคอมพิวเตอร์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ     ม.ค.-ก.ย.55 ร้อยละ 50 ของบุคลากรมีคอมพิวเตอร์ใช้งาน กง.สารสนเทศ
5 สนับสนุนด้านสวัสดิการ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างมีแหล่งบริการสินเชื่อ  สวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.โครงการสวัสดิการเงินกู้จากเงินกองทุนสวัสดิการของสำนักงานพัฒนชุมชนจังหวัด            - ม.ค.-ก.ย.55  - จำนวนของข้าราชการที่เป็นสมาชิกสหกรณ์จังหวัดได้รับการเข้าถึงแหล่งทุน
100 % 
ฝ่ายอำนวยการ
 -  3  -
ที่ แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ดำเนินการ ตัวชี้วัด หมายเหตุ
วัน/เดือน/ปี
      2.จัดให้มีเงินสงเคราะห์สมาชิก/บุคคลในครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต - ม.ค.-ก.ย.55  - จำนวนของข้าราชการที่เป็นสมาชิกสหกรณ์จังหวัดได้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์
100 %
ฝ่ายอำนวยการ
6 สนับสนุนด้านสวัสดิการด้านสุขภาพ 1.เพื่อเป็นการดูแลสภาพร่างกายและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 1.จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2555
 - ก.พ.-55 ร้อยละ80 ของข้าราชการที่เข้าร่วมตรวจสุขภาพ ฝ่ายอำนวยการ
  2.เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของบุคลากรให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเสริมสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพในองค์กร 1.จัดทำโครงการ "บ่ายสามขา  พาชีวาเป็นสุข" ประจำปี 2555    - ม.ค.-ก.ย.55 ร้อยละ 80 ของข้าราชการมีสุขภาพแข็งแรง และมีรอยยิ้ม ฝ่ายอำนวยการ
7 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้ดีขึ้น โครงการกิจกรรม 5 ส   - ม.ค.-ก.ย.55 ระดับของความสำเร็จของความสะอาดภายในองค์กร สพจ./สพอ.
 -  4  -
ที่ แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ดำเนินการ ตัวชี้วัด หมายเหตุ
วัน/เดือน/ปี
8 ใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิต      เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีหลักธรรมะในการดำเนินชีวิต เข้าวัดฟังธรรม  ทำบุญตักบาตร  - ม.ค.-ก.ย.55 ระดับของความสำเร็จของเจ้าหน้าที่มีความสุขในการเข้าวัดฟังธรรม สพจ./สพอ.
9 การแบ่งปันความสุข เพื่อให้ผู้รับได้มีความสุข โครงการ กระปุกออมเพื่อน้อง  - ม.ค.-ก.ย.55 ระดับของความสำเร็จของผู้รับมีความสุข สพจ./สพอ.
ลงชื่อ ........................................................
   (นายสมเกียรติ    กังธีระวัฒน์)
 ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ