การจัดการความรู้ ปี 2565

 

องค์ความรู้หน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2565 

1.ประเภทองค์ความรู้ระดับหน่วยงาน รูแปบบเอกสารดีเด่น จำนวน 1 องค์ความรู้


KM เรื่อง “การบริหารสำนกงาน พช.แม่วงก์ ยุค ๒๐๒๑” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

2.ประเภทองค์ความรู้ระดับหน่วยงาน รูแปบบ infographic จำนวน 1 องค์ความรู้

KM เรื่อง “วิธีเฉพาะเจาะจง” กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์


องค์ความรู้ระดับบุคคลดีเด่น

1.ประเภทองค์ความรู้บุคคล รูแปบบเอกสารดีเด่น จำนวน 2 องค์ความรู้


1.1 KM เรื่อง “การเขียนโครงการ”ของนางจิณณพัต สาครบุตร ตำแหน่ง นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครสวรรค์

1.2 KM เรื่อง “เทคนิคการจัดทำข้อมูล ในการนำเสนองานพัฒนาชุมชนด้วยสื่อ”ของนางสาววราภรณ์ เอี่ยมสุภา ตำแหน่ง อาสาพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์


2.ประเภทองค์ความรู้ระดับบุคคล รูปแบบ infographic จำนวน 3 องค์ความรู้

2.1 KM เรื่อง”เส้นทางการพัฒนาหมู่บ้านสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ของนางอุบลรัตน์     สิทธิน้อย ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

2.2 KM เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ของนางสาวพัฒชรี จันทโชติ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

2.3 KM เรื่อง “ขุดดินยังไงไม่ให้บัง” ของนายกฤติน โลหะวณิชย์ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์


องค์ความรู้ประเภทหน่วยงาน

KM เรื่อง “การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ” กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ (รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง” กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ (รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “เตรียมพร้อมทีม IT สารสนเทศงานพัฒนาชุมชนยุค 4.0” กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ (รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนให้ประสบความสำเร็จ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครสวรรค์ (รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง  “เทคนิคการปลูกผักสวนครัว” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกรกพระ

KM เรื่อง “การบริหารจัดการพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา พาสุข สนุกไปกับชุมแสง ด้วยกลยุทธ ยา 5 เม็ด ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง(รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “ผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” อำเภอหนองบัว” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว

KM เรื่อง “เทคนิคการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างฯ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย

KM เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนทเทศสู่ความสำเร็จ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยว

KM เรื่อง “การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาคลี(รูปแบบ infographic)

 

KM เรื่อง “การพัฒนาทีมงานที่มีความเป็นเลิศในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรี

KM เรื่อง “แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว(รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า

KM เรื่อง “การบริหารสำนักงาน พช.แม่วงก์ ยุค 2021” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วงก์

KM เรื่อง “การขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เปิน

KM เรื่อง “ทีมงานกับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมตาบง


องค์ความรู้ประเภทบุคคลตามกลุ่มงานและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

KM เรื่อง “การบริหารยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ”นายสุรพงษ์ เขียงผึ้ง 

KM เรื่อง “การเขียนโครงการ” นางจิณณพัต สาครบุตร(รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “การของบประมาณจากประเทศญี่ปุ่น” นายอนุชา ลิขิตพงค์ธร (รูปแบบ infographic)


กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน         

KM เรื่อง “โคก หนอง นา พาสุขใจ” นายไพโรจน์” ประดิษฐ์วงศ์วาน (รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “โคก หนอง นาพัฒนาชุมชน” ขุดอย่างไรให้สุดปัง” นางชนัษฎา เกิดปาน (รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าความมั่นคง” น.ส.พัชชา เชิดขวัญ (รูปแบบ infographic)


กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน   

KM เรื่อง “ข้อพึงระวังในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช. 2ค ปี 2564” น.ส.ขวัญดาว ลือเปี่ยม(รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “กระบวนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2564”นายสุทธิพงษ์ วัดเมือง (รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ดี ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์” นายสิทธิเดช กลิ่นเฟื่อง


กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน       

KM เรื่อง “การดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดจังหวัดนครสวรรค์” น.ส.ปิยะวัลย์ ใจสูงเนิน (รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “แนวทางการรับโอนสินทรัพย์ที่ได้จากการดำเนินโครงการจากงบประมาณจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด” นางสาวศิริพร จรไกร 

KM เรื่อง “การส่งหนังสือในระบบ OA  E-Submission” นางเสวียน อุทนา (รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “ขั้นตอนการโอนรถยนต์ราชการ” น.ส.นุชจรี จันทร์หนู (รูปแบบ infographic)


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครสวรรค์

KM เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว” นายศุภกร เทศนา(รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “การขับเคลื่อนหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน” นางสาวปภาวี พงษ์จตุรา  (รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “มีอะไรในหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน” น.ส.นิตยา สุขจิตร์  (รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “การขับเคลื่อนหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน” นายสุรพันธ์ สุวรรณโชติ (รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “การขับเคลื่อนหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน” น.ส.วนิดา อำพันธุ์ (รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “การสร้างและขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้าน” น.ส.เอื้องทิพย์ ฑีฆาวงค์  (รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “การสร้างขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน” น.ส.ธันย์ชนก บุญสนิท (รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “การสร้างอาชีพอย่างไรให้มั่นคง” น.ส.นัฎธนา สัตย์กุศล (รูปแบบ infographic)


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกรกพระ   

KM เรื่อง “การมอบการงาน : โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)” น.ส.องุ่น พันธ์บัว

KM เรื่อง “เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนภารกิจงานพัฒนาชุมชน” นางวันเพ็ญ บรรหารวุฒิไกร

KM เรื่อง “เทคนิคการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความสำเร็จ” นางวิยะดา อาภากรณ์

KM เรื่อง “ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ” น.ส.พวงผกา แก้วน้อย (รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน” นางทิตยาภรณ์ สุขแจ่ม


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง   

KM เรื่อง “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พาสุข สนุกไปกับ พช.ชุมแสง” นายกิตติภูมิ พละบุตร (รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “ถนนกินได้ ไร้สารพิษ ชีวิตปลอดภัย” น.ส.ปิยะพรรณ ทรงสุรางค์

KM เรื่อง “โคก หนอง นา นำพาความรู้ สู่ครัวเรือนต้นแบบ” นางนิตติยา ทองยิ้ม  

KM เรื่อง “ที่ว่างสร้างอาหารต้านโควิด – 19” น.ส.ศรัณยา คำดี

KM เรื่อง “สตรีสร้างรัก ปลูกผักปลอดภัย” นางขวัญสุดา โลหะเวช 


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว     

KM เรื่อง “การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย” นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง

KM เรื่อง “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้” สิบเอกอรุณ ช่วยอุระชน

KM เรื่อง “การจัดทำแผนและประสานแผน” นายไพศาล คำดวง

KM เรื่อง “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” น.ส.อัชมาภรณ์ วิริยะ


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย 

KM เรื่อง “การสร้างสัมมาชีพชุมชน” นายวีระศักดิ์ พลบม่วง

KM เรื่อง “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” นางดวงใจ พยับเดช

KM เรื่อง “เทคนิคการปลูกผักสวนครัวสำหรับมือใหม่” นางประภาวดี หมื่นพวง

KM เรื่อง “เทคนิคการวัดพื้นที่ โคก หนอง นา” นายอุบล เมืองพรม

KM เรื่อง “เทคนิคการปลูกผักสวนครัวสร้างในพื้นที่จำกัด” นางขวัญชนก แสวงดี

KM เรื่อง “ขุดดินยังไงไม่ให้พัง” นายกฤติน โลหะวณิชย์

KM เรื่อง “ปุ๋ยหมักโดยไม่พลิกกลับกอง วิศวกรรมแม่โจ้ 1” น.ส.เยาวเรศ คำฤทธิ์ 


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยว

KM เรื่อง “สร้างคุณค่าผลงานด้วยการประเมินผล” นางอินทุมาลี ปลื้มประมล

KM เรื่อง “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต” นายเกียรติบุญลือ สังข์เงิน

KM เรื่อง “สวยมีเสนห์อย่างสาวไทย นุ่งผ้าไทยไปทำงาน” น.ส.ลัดดาวัลย์ ยอดผกา  


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาคลี     

KM เรื่อง “การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย” นางสุทธิรักษ์ อาจองค์

KM เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” น.ส.พัฒชรี จันทโชติ

KM เรื่อง “องค์ความรู้รายบุคคลศูนย์จัดการกองทุนชุมชน” นายวีรชาติ พูลเหลือ

KM เรื่อง “การน้อมนำแนวพระราชดำริฯ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” น.ส.วารินทร์ อยู่สบาย

KM เรื่อง “เทคนิคการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน” นางสุกัญญา ดวงตาเสือ


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพศาลี 

KM เรื่อง “ดินดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” น.ส.ธันยาภรณ์ ผุสะดี  (รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “แปลงผักสวนครัว DIY”  นางดรุณวรรณ ศุภศิริพงษ์ (รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “เทคนิคการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” นายวิษณุ บำรุงเมือง (รูปแบบ infographic)


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรี     

KM เรื่อง “การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชน ระดับอำเภอ” นางวันเพ็ญ รัตนบุรี

KM เรื่อง “เสริมสร้างระบบการจัดการองค์กรที่ดี” ส.อ.วิสูตร ไกรวิริยะ 

KM เรื่อง “ชุมชนจะเข้มแข็ง ต้องรวมแรง รวมพลัง” นางดาริกา เทพธวัช

KM เรื่อง “การปฏิบัติงานสำเร็จได้ ต้องอาศัยแอพพลิเคชั่น” นางภัทรีญา การสมพิศ 

KM เรื่อง “ครูพาทำ นำปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” น.ส.อรุณวดี ล้อมรื่น

KM เรื่อง “การจัดทำคลิปวีดีโอ ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว รอบ 2” น.ส.วิมลรัตน์ ศรีผง


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว  

KM เรื่อง “แผนปฎิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” น.ส.เชาวลีย์ เพชรรัตน์

KM เรื่อง “เทคนิคการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน” น.ส.กมนนุช ดำประเสริฐ

KM เรื่อง “การปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับบ้านที่ไม่มีพื้นดิน” นางหทัยรัตน์ ทิวงค์ษา

KM เรื่อง “เทคนิคการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” น.ส.ศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ

KM เรื่อง “เทคนิคการปลูกผักสวนครัวสำหรับบ้านจัดสรรที่มีพื้นที่น้อย” น.ส.ณัฐชันันท์พร อู่สัมฤทธิ์

KM เรื่อง “เทคนิคส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว” น.ส.รัชดาวรรณ หิรัญยวง

KM เรื่อง “วิธีการการปลูกผักสวนครัวลดรายจ่าย” ว่าที่ร้อยตรีวินัย ดอกจอก

KM เรื่อง “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19” น.ส.อินทุอร ทองแบน


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า     

KM เรื่อง “การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพุม่วง ตำบลอุดมธัญญา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาฐานรากสู่ความยั่งยืน” น.ส.อุมาพร อรรถจุ่น

KM เรื่อง “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” น.ส.กชพร สุทธพรม (รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง “การดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น.ส.สุนทรี ก้อนจันเทศ

KM เรื่อง “การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน” น.ส.กัลยา โตประเสริฐ

KM เรื่อง “เทคนิคการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” น.ส.ณัฐพร บัวโคกสูง


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วงก์    

KM เรื่อง เส้นทางการพัฒนาหมู่บ้านสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน นางอุบลรัตน์ สิทธิน้อย (รูปแบบ infographic)

KM เรื่อง การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน น.ส.เสาวลักษณ์ หิรัญรักษ์

KM เรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นาโมเดล อำเภอแม่วงก์” ด้วยหลักดวงประทีป (Lab Model for quality of life By Luminary) น.ส.กิติมา มาสสำโรง


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เปิน       

KM เรื่อง “การสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอแม่เปิน” นายพรเทพ สุวรรณพงศ์

KM เรื่อง “เทคนิคการพัฒนาทีมงาน Move for fund team” น.ส.นฤพร เพ็ชสังฆาต

KM เรื่อง “เทคนิคการจัดทำข้อมูล ในการนำเสนองานพัฒนาชุมชนด้วยสื่อ” น.ส.วราภรณ์ เอี่ยมสุภา


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมตาบง

KM เรื่อง “โคก หนอง นา จากนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างไร” นางโสภี อภิจารี

KM เรื่อง “การพัฒนาสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้สุ่กลุ่มอาชีพ” น.ส.อภิญญา หลวงกิจจา

KM เรื่อง “การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน” นายปรีชา อัคราช

 

(Visited 1 times, 1 visits today)