คลังปราชญ์ชุมชน

คลังปราชญ์ชุมชน ประจำปี 251

 • อำเภอเมืองนครสวรรค์
  • นางสาวพิมพ์ทกานปวรัณ คล้าย  ด้านการผูกผ้า จัดดอกไม้สด ดอกไม้จันทน์ พวงหรีด ดาวน์โหลด
 • อำเภอโกรกพระ
  • นายสำเริง  อาจวงษ์  ด้านการบริหารจัดการชุมชน ดาวน์โหลด
 • อำเภอหนองบัว
  • นายพรเทพ  ตลับแก้ว  ด้านการปลูกผัก ปลูกเมล่อน ดาวน์โหลด
 • อำเภอบรรพตพิสัย
  • นางละอองดาว  แสนหลวง  ด้านการแปรรูปกล้วย  ดาวน์โหลด
 • อำเภอเก้าเลี้ยว
  • นายเสริมศักดิ์  เหมพิจิตร  ด้านเกษตรกรรม  ดาวน์โหลด
 • อำเภอตาคลี
  • นายนพพล  สุทธิพานิชย์   ด้านการเลี้ยงปลาดุกในวงซีเมนต์  ดาวน์โหลด
 • อำเภอท่าตะโก
  • นางสาวนงลักษณ์  แดงสมิง  ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า  ดาวน์โหลด
 • อำเภอพยุหะคีรี
 • อำเภอลาดยาว
  • นางบังอร  คงแสง  ด้านทำไม้กวาดดอกหญ้า  ดาวน์โหลด
 • อำเภอตากฟ้า
 • อำเภอแม่วงก์
  • นายประกอบ  ระมาลัย  ด้านการปลูกมะนาวในวงซีเมนต์  ดาวน์โหลด
(Visited 1 times, 1 visits today)