คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และวิธีปฏิบัติ/ข้อควรระวังตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกรายละเอียด

๒. คู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คลิกรายละเอียด

๓. คู่มือการใช้งานเว็บไซต์อำเภอ-จังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน คลิกรายละเอียด

๔. คู่มือการใช้งานชุดการประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Video Conference) คลิกรายละเอียด

๕. คู่มือการใช้งานระบบ TPMAP คลิกรายละเอียด

๖. คู่มือการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP คลิกรายละเอียด

คู่มือ/ระบบงานของกรมการพัฒนาชุมชน

 คู่มือระบบงานหลัก ระบบงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

 คู่มือระบบงานหลัก ระบบงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

 คู่มือระบบงานหลัก ระบบงานบริหารกองทุนชุมชน

 คู่มือระบบงานหลัก ระบบงานวิจัย

 คู่มือระบบงานสนับสนุน (บุคคล เทคโนโลยี งบประมาณ)

 

คู่มือ

  คู่มือการจัดตั้งกลุ่ม องค์กร เครือข่ายกองทุนชุมชน (สทอ.)

  คู่มือการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (สสช.)

  คู่มือการประชาสัมพันธ์ (ปชส.)

  คู่มือการลงทะเบียน OTOP (สภว.)

  คู่มือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (สภว.)

  คู่มือการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลฯ (สภว.)

  คู่มือการส่งเสริมช่องการตลาด (สภว.)

  คู่มือการจัดสรรเงินทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)

  คู่มือการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)

  คู่มือการพัฒนาหลักสูตร (สพช.)

  คู่มือการวิจัยและพัฒนา (สพช.)

  คู่มือการพัฒนาบุคลากร (สพช.)

  คู่มือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศสท.)

  คุู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง (กค.)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)