ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สพจ.นครสวรรค์

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สพจ.นครสวรรค์

20 เม.ย. 64 เอกสารประกวดราคาจ้าง (e-bidding) เลขที่ 2/2564 : การจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล จำนวน 1 ครัวเรือน (CLM) DOWNLOAD ประกาศ

————————————————————————————————————————————-

22 มี.ค. 64 เอกสารประกวดราคาจ้าง : การจ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ และสนับสนุนวัสดุการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ DOWNLOAD ประกาศ

————————————————————————————————————————————-

12 มีนาคม 2564 —->ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างออกแบบและผลิตภัณธ์ และสนับสนุนวัสดุการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DOWNLOAD ประกาศ

————————————————————————————————————————————-

25 กุมภาพันธ์ 2562 —-> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกวดราคาจ้างออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา DOWNLOAD ประกาศ

————————————————————————————————————————————-

25 ธันวาคม 2561 —> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เริ่องประกวดราคาจ้างจัดมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และผลิตภัณฑ์ของดีนครสวรรค์ ภายใต้พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่นวัตกรรม และการท่องเที่ยว ระดับจังหวัด DOWNLOAD ประกาศ

—————————————————————————————————————————————————————————-

10 กันยายน 2561 –> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างจัดมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (e-bidding)  (DOWNLOAD) ประกาศ

————————————————————————————————————————————

21 สิงหาคม 2561 –> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกวดราคการจ้างจ้างจัดมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประจำปีงบประมาณ 2561 (e-bidding) (DOWNLOAD)  ประกาศ

————————————————————————————————————————————–

6 กรกฎาคม 2561 –> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสัญลักษณ์การท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครสวรรค์ (e-bidding) DOWNLOAD  ประกาศ   

————————————————————————————————————————————–

30 พฤษภาคม 2561 –> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องจ้างจัดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงสีชุมชนและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว งบประมาณ 2561 กิจกรรมที่ 3 การเพิ่มช่องทางการจำหน่าย  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

DOWNLOAD  

—————————————————————————————————————————————

15 พฤษภาคม 2561 –>> สรุปผลการเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561

(DOWNLOAD)  สรุปผล

—————————————————————————————————————————————

30 พฤศจิกายน 2560 –>> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมที่ 2.1 รายการสนับสนุนครุภัณฑ์แก่กลุ่มโรงสีชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(DOWNLOAD) ประกาศ  

————————————————————————————————————————————–

30 ตุลาคม 2560 –>> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวและสินค้า OTOP จำนวน 2 ครั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(DOWNLOAD) ประกาศ  

(DOWNLOAD) เอกสารประกวดราคา  

(DOWNLOAD) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)

————————————————————————————————————————————–

30 ตุลาคม 2560 –>> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (DOWNLOAD) ประกาศ  

————————————————————————————————————————————–

4 สิงหาคม 2560 –>> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ขนาด 50 ตัน พร้อมฐานราก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2)  (DOWNLOAD) ประกาศ  

————————————————————————————————————————————–

4 สิงหาคม 2560 –>> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์/วัสดุ (โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DOWNLOAD) ประกาศ 

————————————————————————————————————————————–

19 กรกฏาคม 2560 –>> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์/วัสดุ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (DOWNLOAD) ประกาศ 

————————————————————————————————————————————–

17 กรกฏาคม 2560 –>> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DOWNLOAD) ประกาศ 

————————————————————————————————————————————–

17 กรกฏาคม 2560 –>> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ พื้นที่บริเวณวัดจันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DOWNLOAD) ประกาศ

————————————————————————————————————————————–

17 กรกฏาคม 2560 –>> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DOWNLOAD) ประกาศ

————————————————————————————————————————————–

17 กรกฏาคม 2560 –>> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงสีชุมชน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DOWNLOAD) ประกาศ

————————————————————————————————————————————–

17 กรกฏาคม 2560 –>> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ณ พิพิธภัณฑ์จระเข้ด่างเกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DOWNLOAD) ประกาศ

————————————————————————————————————————————–

17 กรกฏาคม 2560 –>> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาภายในพิพิธภัณฑ์ จระเข้ด่างเกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DOWNLOAD) ประกาศ

————————————————————————————————————————————–

12 กรกฏาคม 2560 –> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ขนาด 50 ตัน พร้อมฐานราก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DOWNLOAD) ประกาศ 

————————————————————————————————————————————–

12 มิถุนายน 2560 –> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวและสินค้า OTOP จำนวน 2 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddings) (DOWNLOAD) ประกาศ

————————————————————————————————————————————–

2 มิถุนายน 2560 –> ประกาศสอบราคาจ้างจัดงาน ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวและ OTOP ระดับจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 25 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานตลาดพัฒนา อำเภอเมืองฯ  จังหวัดอุทัยธานี (กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 2 – 14 มิถุนายน 2560 (DOWNLOAD) ประกาศ

————————————————————————————————————————————–

2 มิถุนายน 2560 –> ประกาศสอบราคาจ้างจัดงาน ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวและ OTOP ระดับจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 25 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณบึงสีไฟ  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร (กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 2 – 14 มิถุนายน 2560 (DOWNLOAD) ประกาศ

————————————————————————————————————————————–

2 มิถุนายน 2560 –> ประกาศสอบราคาจ้างจัดงาน ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวและ OTOP ระดับจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2560 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม บริเวณถนนริมแม่น้ำปิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 2 – 14 มิถุนายน 2560 (DOWNLOAD) ประกาศ

————————————————————————————————————————————–

19 พฤษภาคม 2560 –> ประกาศสอบราคาจ้างจัดงาน “ของดีเมืองมังกร OTOP นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2560” (กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 18 – 29 พฤษภาคม 2560 (DOWNLOAD) ประกาศ

————————————————————————————————————————————–

11 พฤษภาคม 2560 –> “ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ” (Download)ประกาศเชิญชวนจัดซื้อพัสดุ

————————————————————————————————————————————–

5 พฤษภาคม 2560 –> “ร่าง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ” (Download)ร่างประกาศเชิญชวนจัดซื้อพัสดุ 

————————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

.

(Visited 1 times, 1 visits today)