พช.นครสวรรค์ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้แก่สมาชิกกลุ่มฯ และองค์กรสตรี โดยมีมติที่ประชุมอนุมัติงบประมาณโครงการประเภทเงินหมุนเวียน จำนวน 44 โครงการ เป็นเงิน 7,726115 บาท และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 1,000,000 บาท รวมเป็นเงินอนุมัติทั้งสิ้นในครั้งนี้ จำนวน 8,726,115 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน) และเน้นย้ำให้ดำเนินการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณที่คงเหลือให้หมดแล้วเสร็จทันภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ในการนี้มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าร่วมนำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการทุกโครงการฯ ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

(Visited 1 times, 1 visits today)