พช.นครสวรรค์ ประชุมคณะทำงานด้านประสานความช่วยเหลือประชาชน

📢นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ📢
📢 พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านประสานความช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2/2563
✏✏ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านประสานการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับทราบคำสั่งศูนย์อำนวยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับทราบ/ คำสั่งศูนย์อำนวยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ 1774/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์อำนวยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครสวรรค์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) รับทราบจำนวนผู้ลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการ(จากระบบ THAI QM กรมการปกครอง) รับทราบมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางการดูแลสุขภาพด้านจิตใจ และการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม
📻 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 📝

(Visited 1 times, 1 visits today)