พช.นครสวรรค์ ร่วมรับการตรวจติดตามเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


  • 🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
    🌝 พช.นครสวรรค์ ร่วมรับการตรวจติดตามเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    📢 วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น.นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม ผู้อำนวยการสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายสุรพงษ์ เขียวผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายไพโรจน์ ประดิษฐ์วงศ์วาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายอภิชัย รอดวินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับการตรวจติดตามเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อร่วมรับประเมินผลการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของพัฒนาการอำเภอชำนาญการพิเศษของกรมการพัฒนาชุมชน โดยดำเนินการติดตาม ณ ตำบลย่านมัทรี และตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรีร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน และร่วมตอบข้อซักถาม
    🎞”สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน”
(Visited 1 times, 1 visits today)