พช.นครสวรรค์ ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🌝 พช.นครสวรรค์ ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
📢 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายอภิชัย รอดวินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบการเงินการพัสดุของอำเภอ อำเภอละ 1 คน โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง การอนุมัติเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง การจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง การส่งหลักฐานส่งใช้เงินยืม หลักฐานแนบการเบิกเงิน หลักฐานแนบการยืมเงินราชการ และอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประชุม ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
🎞”สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน”

(Visited 1 times, 1 visits today)