พช.นครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563”

🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🌝 พช.นครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563”

“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย น้อมนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวง วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
📢 วันที่ 25 ตุลาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมพิธี โดยมียอดเงินกฐินรวมทั้งสิ้น 3,500,005 บาท (สามล้านห้าแสนห้าบาทถ้วน)
📌 ในการนี้นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมภริยา ผู้อำนวยกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ณ พระอุโบสถวัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
🎞”สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน”

(Visited 1 times, 1 visits today)