🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🌝 พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนการวิเคราะห์ภัยคุกคามและพื้นที่เสี่ยง (ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย สนย.กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์
📢 วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง การสร้างระบบการแจ้งเตือนการวิเคราะห์ภัยคุกคามและพื้นที่เสี่ยง (ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย สนย.กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์  พร้อมรับฟังการชี้แจงโครงการ” แผนตำบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” รับฟังการชี้แจงระบบการแจ้งเตือนการวิเคราะห์ภัยคุกคามและพื้นที่เสี่ยง ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
🎞”สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน”🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)