พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นาโมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

  • 🌎  นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎

🌝  พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นาโมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
📢  วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นาโมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยประธานแจ้งให้ทราบการบริหารโครงการฯ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การกำหนดรายการวัสดุที่ต้องการจัดซื้อ ดำเนินงานและติดตามประเมินผล โดยให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ ศึกษารายละเอียดการดำเนินงานจากคู่มือ แนวทางที่กรมฯ ส่งให้โดยละเอียด และร่วมพิจารณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” จำนวน 7 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นาโมเดล โดยสถาบันการพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นฐานเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab for quality of life : CLM)ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM)ระดับครัวเรือน โดยกองคลัง กิจกรรมที่ 3 สร้างรายได้รายเดือน ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับถ้องถิ่นและชุมชน โดนกองการเจ้าหน้าที่ กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life :HLM)ระดับครัวเรือน โดยสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล โดยสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย โดยสำนักเสริมสร้างเข้มแข็งชุมชน กิจกรรมที่ 7 สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy โดยสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
📌  ในการนี้นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ เขียวผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นาโมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
🎞”สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน”

(Visited 1 times, 1 visits today)