พช.นครสวรรค์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนเงินสวัสดิการข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564

  1. 🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎

🌝 พช.นครสวรรค์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนเงินสวัสดิการข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564
📢 วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ <span;>เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนเงินสวัสดิการข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 การจัดทำงบดุล ประจำปี 2563 พิจารณางบกำไรขาดดุล ประจำปี 2563 ร่วมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 การทบทวนคำสั่งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ และพิจารณาทบทวนระเบียบกอวทุนสวัสดิการข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยปัจจุบันกองทุนสวัสดิการข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ มีสมาชิกจำนวน 59 คน มีทุนเรือนหุ้น จำนวน 4,328,100 บาท
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)