พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการบริหารจัดการมูลดิน (ที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด) จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564

🌎  นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ 🌎
🌝  พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการบริหารจัดการมูลดิน (ที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด) จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564
📢📢  วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการบริหารจัดการมูลดิน (ที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด) จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อทราบคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ที่ 3598/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ปละเพิ่มเติม เพื่อทราบคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ที่ 4213/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการมูลดิน (ที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด)จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทราบการติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วน จำนวน 9 โครงการ วงเงิน 1,513.5 ล้านบาท(ปี 2563 – 2565) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เพื่อทราบความคืบหน้าการจำหน่ายมูลดินที่เกิดจากการขุดลอกที่ราชพัสดุบึงบอระเพ็ด และร่วมพิจารณาข้อสั่งการพลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิจารณาแนวเขตตามโครงการ “ให้ หวง ห้าม” ร่วมพิจารณาโครงการขุดคลองดักตะกอนตามแนวขอบบึงบอระเพ็ด พิจารณาโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางปอง ร่วมพิจารณาวางแผนจุดกองมูลดินที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ดในอนาคต ร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีนางประยูร คงกลั่นดี และพิจารณาการให้ความช่วยเหลือกรณีนายณฐกร สังข์เหม
📌📌 ในการนี้นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมประชุมและพิจารณาการประชุมคณะกรรมบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการบริหารจัดการมูลดิน (ที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด) จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์             📝สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน📝

(Visited 1 times, 1 visits today)