พช.นครสวรรค์ ร่วมติดตามการขับเคลื่อนงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โซนตะวันตก

  • 🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎

🌝 พช.นครสวรรค์ ร่วมติดตามการขับเคลื่อนงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
📢 วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. และเวลา 13.30 น.นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมนักวิชาการผู้รับผิดชอบการติดตามงานโซนตะวันตก ร่วมติดตามการขับเคลื่อนงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วงก์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตาม1.การงานแผนดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ ” โคก หนอง นาโมเดล” การสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 2.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3.การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน งานกลุ่มจังหวัด และจังหวัด 4.กระเช้าปีใหม่ของขวัญ 5.โครงการอื่นๆ
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)