พช.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “สวัสดีปีวัว 6+4= 10 “

🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ 🌎
🌝 พช.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “สวัสดีปีวัว 6+4= 10 ”
✏✏ วันที่  24  มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “สวัสดีปีวัว 6+4= 10 ” ณ บ้านผู้ใหญ่เสมียน สีรวัตน์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองพิมวัฒนา ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายโคก หนอง นา จังหวัดนครสวรรค์ และชาวบ้านร่วมกิจกรรมการดำนาสามัคคี มีการปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ เป็นการเอามื้อสามัคคีเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของเครือข่าย และชาวบ้านผู้สนใจ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ภายในกลุ่ม เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินภายในงานมีจำนวน 6 กิจกรรม 1.การแสดงผลความสำเร็จ การน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความความมั่นคงทางอาหาร  ระยะที่ 2 จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม จังหวัดนครสวรรค์ 2.การดำนาสามัคคีปีวัว 3. การปลูกผักอินทรีย์ ตามโครงการปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 4. การห่มดินเพื่อให้ดินเลี้ยงพืช แบบแห้งชาม น้ำชาม 5.การปล่อยปลากินพืชเพื่อสร้างโปรตีนให้กับร่างกาย 6. การสาธิตทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง เป็นการเลี้ยงแม่ธรณี เพื่อให้แม่ธรณีเลี้ยงพระแม่โพสพ เมื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม จะได้ผลลัพธ์ 4 ประการ คือ 1.ได้อาหารปลอดภัย 2.เป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง 3. ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ 4.ได้อารมณ์ที่แจ่มใส เมื่อร่วม 6 กิจกรรม ได้ผลพลอยได้ 4 ประการ เมื่อรวมแล้วได้เลข 10
📕ในการนี้นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอบรรพตพิสัย พัฒนาการอำเภอลาดยาว พัฒนากร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “สวัสดีปีวัว 6+4= 10 ” พร้อมจัดนิทรรศการโคก หนอง นาโมเดล ร่วมจัดนิทรรศการประกาศความสำเร็จในการปลูกผักสวนครัวเฟส 2 และนำผลิตภัณฑ์สินค้าสัมมาชีพ ผลิตภัณฑ์ OTOP มาร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน ณ หมู่ที่ 7 บ้านหนองพิมวัฒนา ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
📝สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน📝

(Visited 1 times, 1 visits today)