พช.นครสวรรค์ ร่วมมอบภาระกิจ มอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1

🌝 พช.นครสวรรค์ ร่วมมอบภาระกิจ มอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1
📢 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น. นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและมอบภาระกิจโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนครัวเรือนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” ปี 2564 จำนวน 333 แห่งๆ ละ 1 คน เข้าร่วมโครงการรุ่นละ 111 คน ดำเนินการจำนวน 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผู้นำการพัฒนา (Change Leader ) ที่อยู่ในชุมชน และนำการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน และนำไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการ โดยมุ่งเน้นการปรับกรอบความคิด/กระบวนการทางความคิด(Mindset) ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ และสามารถนำไปปฏิบัติ และปรับใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ของตนเอง โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์เจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรและผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญโดยตรง ในการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยในที่ 1 ได้มีการแบ่งกลุ่มสัมพันธ์ เรียนรู้หลัก”เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน เรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ เรียนรู้การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติแบบเป็นขั้นเป็นตอน และกตัญญูต่อพื้นที่ วันที่สอง เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “คนรักษ์ป่า คนเอาถ่าน คนติดดิน คนมีน้ำยา ทำปุ๋ยชีวภาพแห้ง น้ำ แบ่งกลุ่ม “คนรักแม่ธรณี คนรักษ์น้ำ คนรักษ์แม่โพสพ คนมีไฟ คนรักษ์สุขภาพ” ถอดบทเรียน “วิถีภูมิปัญญาไทยกับการพึ่งตนเองในภาวะวิกฤติ และกตัญญูต่อพื้นที่ วันที่สามเรียนรู้ “สุขภาพพึ่งตน พัฒนา 3 ขุมพลัง” พลังการ พลังใจ พลังปัญญา ฝึกปฏิบัติ” จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี พัฒนาพื้นที่ตาาหลักทฤษฎีใหม่ ” ฝึกปฏิบัติ และสรุปบทเรียน
วันที่สี่เรียนรู้การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน เรียนรู้วิชาฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจำลอง การจัดการพื้นที่ ตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมนำเสนอ นำเสนอการสร้างหุ่นจำลอง การจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตหาอยู่หากิน สรุปบทเรียน/ฝึกปฏิบัติหารบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ หาอยู่ หากิน กตัญญูต่อพื้นที่ วันที่ห้ากตัญญูต่อสถานที่ พัฒนาจิตใจ ทำบุญตักบาตร การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา กลไก 357 จัดทำแผนปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ” นำเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มอบภารกิจ มอบวุฒิบัตร ปิดการอบรม
📌 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)