พช.นครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านการประชุมรูปแบบออนไลน์ (วันที่สาม)

🌎 พช.นครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านการประชุมรูปแบบออนไลน์ (วันที่สาม)
😀 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.30 น. นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายพัฒนาการอำเภอทั้ง 15 อำเภอ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านการประชุมรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom) โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารในโลกดิจิทัลและความสำคัญของการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทราบถึงรูปแบบและวิธีการทำงานด้านสื่อสารและการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะการนำเสนอที่มีประสทธิภาพ โดยกำหนดดำเนินโครงการ จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวันที่ 3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจำทำ Action Plan การทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์และจำทำ Action Plan การทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ รับฟังการฝึกอบรมผ่านระบบ Zoom  ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
📌 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)