พช.นครสวรรค์ ร่วมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน ระงับ ยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID -19 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 3

🌝 พช.นครสวรรค์ ร่วมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน ระงับ ยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID -19 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 3
📢 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.00 – 16.30 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และคณะร่วมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน ระงับ ยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 จุดที่ 1ณ ร้านสำเนียง โฮลเซลล์ อำเภอบรรพตพิสัย จุดที่ 2 ณ ตลาดสดธีระชัย อำเภอบรรพตพิสัจุดที่ 3 หจก.เจ๊ม่วย อำเภอบรรพตพิสัย จุดที่ 4 ร้านเฮียแดง อำเภอบรรพตพิสัย และจุดที่ 5 ร้านสินอนันต์ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
📌 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)