พช.นครสวรรค์ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2

🌝 พช.นครสวรรค์ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2
📢 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น. นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนครัวเรือนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” ปี 2564 จำนวน 333 แห่งๆ ละ 1 คน เข้าร่วมโครงการรุ่นละ 111 คน ดำเนินการจำนวน 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผู้นำการพัฒนา (Change Leader ) ที่อยู่ในชุมชน และนำการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน และนำไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการ โดยมุ่งเน้นการปรับกรอบความคิด/กระบวนการทางความคิด(Mindset) ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ และสามารถนำไปปฏิบัติ และปรับใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ของตนเอง โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์เจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรและผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญโดยตรง ในการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
📌 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞ๅ

(Visited 1 times, 1 visits today)