พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564

🌎 พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564
🙂 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ถ่ายทอดจากห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อทราบการนำเสนองาน จำนวน 7 เรื่อง คือ1.การสรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2564 (สตร.)  2.การดำเนินงาน” ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา : การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 3.การทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ประจำปี 2564 4.การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 5.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 47 ปี 6.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7.การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเรื่องนำเสนอโดยเอกสาร จำนวน 11 เรื่อง คือ 1.ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำเดือนมีนาคม 2564 2.การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ 3.ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 4.การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  MOU ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 5.แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ประสานองค์การชุมชน (ศอช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6.ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นาโมเดล”
7.การบริหารจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 8.ประกาศคณะกรรมการการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด 9.ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องมาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19 ) 10.ผลการสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2564 และ 11.โครงการจัดทำสมุดโทรศัพท์ ติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐกรมการพัฒนาชุมชน ในรูปแบบออนไลน์
📌📌ในการนี้นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายอภิชัย รอดวินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  และนักวิชาการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม 101ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞”สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน”🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)