พช.นครสวรรค์ อบรมโครงการ 1 เดือน 1 องค์ความรู้ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์  Sessioncall

🌎 พช.นครสวรรค์ อบรมโครงการ 1 เดือน 1 องค์ความรู้ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์  Sessioncall
😀 วันที่  3  มีนาคม  2564 นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ 1 เดือน 1 องค์ความรู้ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ โดยพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบหมายนางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายสุทธิพงษ์ วัดเมือง นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมอบรมโครงการ 1 เดือน 1 องค์ความรู้ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์  Sessioncall โดยครั้งที่ 1ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใชังาน QR CODE โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ และเพิ่มทักษะของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคดิจิทัลและในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อบรมออนไลน์ Sessioncall ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)