พช.นครสวรรค์ ร่วมรับการตรวจราชการ  ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย การตรวจราชการบูรณาการตามข้อสั่งการอธิบดี และตามแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ของนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

🌎 พช.นครสวรรค์ ร่วมรับการตรวจราชการ  ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย การตรวจราชการบูรณาการตามข้อสั่งการอธิบดี และตามแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ของนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
😀 วันที่  4  มีนาคม  2564 เวลา 08.30 น. นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 18 ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี พ.ศ. 2564 รับฟังการสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล”  ณ ที่ว่าการอำเภอพยุหะคีรีและลงพื้นที่การเตรียมความพร้อมการดำเนินลงพื้นที่แปลง CLM โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล”  ณ บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อดูพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน พื้นที่ดำเนินงานจังหวัดนครสวรรค์ และเวลา 14.00 น. ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก ” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และแบบลายผ้ามัดหมี่ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
🙂 ในการนี้นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรค์ มอบหมายนายสุรพงษ์ เขียวผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายไพโรจน์ ประดิษฐ์วงศ์วาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบการตรวจราชการ พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี พัฒนาการอำเภอตาคลี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับการตรวจติดตามการตรวจราชการ ณ อำเภอพยุหะคีรี และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)