พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/ โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ วงเงิน 45,000 ล้านบาท

🌎 พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/ โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ วงเงิน 45,000 ล้านบาท
😀 วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/ โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ วงเงิน 45,000 ล้านบาท เพื่อให้จังหวัดสามารถเสนอโครงการเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
😀 ในการนี้นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ เขียวผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนายอนุชา ลิขิตพงค์ธร นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)  ณ ห้องประชุม 301
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)