พช.นครสวรรค์ร่วมกับ พช.อุทัยธานี ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 4

🌎 พช.นครสวรรค์ร่วมกับ พช.อุทัยธานี ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 4
🙂 ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ และนายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายนายกฤช จันทราศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี และ นางชนัษฎา เกิดปาน นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 4 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 99 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2564 ซึ่งการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นาโมเดล เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นาโมเดล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล และระดับครัวเรือน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากเครือข่ายกลุ่มรักษ์เจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ และในวันที่ 5 เมษายน 2564 นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่กลุ่มเป้าหมาย  ณ สุขสำราญ โคก หนอง นา ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)