พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

🌎 พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
😀 วันที่ 21 เมษายน  2564 เวลา 10.00 น. นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนายสุรพงษ์ เขียวผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายไพโรจน์ ประดิษฐ์วงศ์วาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายมานะ ไทยงามศิลป์ พัฒนาการอำเภอบรรพตพิสัย และนายพรเทพ สุวรรณพงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่เปิน ร่วม<span;>ประชุมสามัญประจำปี 2563 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในรอบ 1 ปีปี 2563 2.เพื่อร่วมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานจากผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3.ร่วมพิจารณาแผนการจัดการ/ ขับเคลื่อน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อสีงคม) จำกัด ประจำปี 2564 4.เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ และพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ 5.เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)