พช.นครสวรรค์ ประชุมประจำเดือนสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนเชิงรุกงาน พช.ครั้งที่ 4/2564

🌎 พช.นครสวรรค์ ประชุมประจำเดือนสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนเชิงรุกงาน พช.ครั้งที่ 4/2564
😀วันที่ 30  เมษายน  2564 เวลา 09.00 น. นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ  พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับทราบเริ่องที่ประชุมแจ้งให้ทราบ 1.1 การแต่งตั้งข้าราชการ (ย้าย) จำนวน 2 ราย 1.นายสมยศ ฉันฉายา พัฒนาการอำเภอชุมแสง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2.นางรัตตินันท์ พัชรเรืองวงศ์ พัฒนาการอำเภอโกรกพระ ไปดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1.2 การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 8 ราย เดินทางรายงานตัวในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 1.นางอินทุมาลี ปลื้มประมล ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเก้าเลี้ยว 2.นางอุบลรัตน์ สิทธิน้อย ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่วงก์ 3.นายพรเทพ สุวรรณพงศ์ ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่เปิน 4.นางโสภี อภิจารี ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอชุมตาบง 5.นางจุลจิรา นาคสนิท ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 6.นางศรีทอง ประดิษฐ์วงศ์วาน ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 7.นางสาวองุ่น พันธ์บัว  ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโกรกพระ 8.นายกิติภูมิ พละบุตร ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอชุมแสง 1.3 การสรุปผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนเดือนเมษายน 2564 เรื่องที่ 1.4 เรื่องจากการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2564 เรื่องที่ 1.5 การชี้แจงการขุดที่ดินในพื้นที่ปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ โดยท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์  และเรื่องเพื่อทราบ 1.เพื่อทราบสรุปผลการเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.เพื่อทราบแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3.เพื่อทราบการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3 -4 ) 4.เพื่อทราบการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5.เพื่อทราบปฏิทินการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนเดือนเมษายน 2564 6.เพื่อทราบการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครสวรรค์ 7.เพื่อทราบการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2563 8.เพื่อทราบการดำเนินโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9.สรุปผลการส่งรายงานประจำเดือนเมษายน 2564 10.การกำหนดการส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 และการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
😀การประชุมฯ เป็นการวางแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัด กลุ่มจังหวัด และการวางแผนขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เป็นไปแนวทางเดียวกัน
📌 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)