พช.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลถอดบทเรียน โคก หนอง นาประจำปี 2564

🌎 พช.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลถอดบทเรียน โคก หนอง นาประจำปี 2564
🌐 วันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการเปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลถอดบทเรียน โคก หนอง นา ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรม โคก หนอง นาโมเดล เป็นการสร้างความรู้ขยายผลไปสู่ชุมชน ทำให้ประชาชนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม มีการถอดบทเรียนเพื่อนำผลการดำเนินงานมาเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งมีการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมที่ดีก่อเกิดประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
😀 ในการนี้นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายไพโรจน์ ประดิษฐ์วงศ์วาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายมานะ ไทยงามศิลป์ พัฒนาการอำเภอบรรพตพิสัย นายอวิรุทธ์ มีชื่น นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายอนุชา  ลิขิตพงค์ธร นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวธนพร คดอ่ำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม”เอามื้อสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลถอดบทเรียน โคก หนอง นาประจำปี 2564 ณ โคก หนอง นา บ้านไร่เดอะอินดี้ โมเดล หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
#โคก หนอง นาโมเดล
#โคก หนอง นา พช.
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)