พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบทางไกล VCT (Zoom Meeting)

🌎 พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบทางไกล VCT (Zoom Meeting)
🌐 วันที่ 11  ตุลาคม  2564 เวลา 13.30 น. นายกฤชเพชร  เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบทางไกล VCT (Zoom Meeting) เพื่อรับมอบนโยบายจาก ศอ.จอส.พระราชทานภาค 3 โดยรับฟังการชี้แจงนโยบายจาก ศอ.จอส.พระราชทานภาค 3 กลุ่มงานฝ่ายการข่าว/ ยุทธการ กลุ่มงานธุรการ/ส่งกำลังบำรุง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ /งบประมาณ ร่วมปรึกษาหารือ โดยประธานได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
😀 ในการนี้นางสาวขวัญดาว  ลือเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบทางไกล VCT (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสถานีสื่อสารจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)