พช.นครสวรรค์ ร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 73

🌎 พช.นครสวรรค์ ร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 73
🌐 นางสาวขวัญดาว  ลือเปี่ยม ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายอวิรุทธ์  มีชื่น นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  นางสาวทรงศรี  อิสสรมาลา นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 73 ให้แก่อาสาพัฒนาจำนวน 3 ราย คือ1.นางสาววราภรณ์  เอี่ยมสุภา 2. นางสาวอินทุอร  ทองแบน  3.นางสาวณัฐริกา  ฟังเย็น โดยนางสาวขวัญดาว  ลือเปี่ยมผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้แก่อาสาพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 73 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจัยความสำเร็จที่ขับเคลื่อนงานในครั้งที่ผ่านมา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่ภาคภูมิใจในการขับเคลื่อนงาน และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และร่วมหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ได้มีการมอบวุฒิบัตรอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 จำนวน 3 ราย คือ1.นางสาววราภรณ์  เอี่ยมสุภา 2. นางสาวอินทุอร  ทองแบน  3.นางสาวณัฐริกา  ฟังเย็น
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)