พช.นครสวรรค์ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565

🌎 พช.นครสวรรค์ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565
😀 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Webex  โดยมีนายนิวัติ  น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยการประชุมมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนงาน IT ปี 2565
2. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
3. การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. Digital Literacy และระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน
5. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนยีสารสนเทศ  โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้เน้นย้ำเรื่องเรื่องทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารและใช้ประโยชน์ศูนย์ข้อมูลกลาง  ไม่ว่าจะเป็น ฐานข้อมูล จปฐ. กชช.2ค. ปราชญ์ชุมชน ฯลฯ ให้สามารถนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มรูปแบบ เพราะเป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อให้สำนัก/กองต่างๆ จัดเก็บข้อมูลตามแผนปฎิบัติราชการ หรือกิจกรรมการพัฒนาชุมชน  เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ในแต่ละฐานข้อมูล หรือวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติราชการ ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
😀 ในการนี้นางสาวขวัญดาว  ลือเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ นายสุทธิพงษ์  วัดเมือง นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายสิทธิเดช กลิ่นเฟื่อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมรับฟังการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Webex  ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 15 แห่ง ร่วมรับฟังการประชุมผ่าน TV พช.ณ ที่ตั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 15 แห่ง
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#โคกหนองนา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for good
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)