พช.นครสวรรค์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์ (ศจพ.จ.)

🌎 พช.นครสวรรค์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์ (ศจพ.จ.)
😀 วันที่  24 พฤศจิกายน 2564  เวลา 15.00 น. นางสาวชุติมา  เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์ (ศจพ.จ.) ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็นการประชุมดังนี้
1.เพื่อทราบการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทึกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.เพื่อทราบการปรับปรุงคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน เพื่อปรับให้สอดคล้องกับการบริหารงานของจังหวัด อำเภอ  และตำบล
และเพื่อพิจารณา
1.การแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงรายทีม (จำนวน 3 – 5 คน) ประกอบด้วยข้าราชการ นักศึกษา และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
2.การตรวจสอบข้อมูลจากระบบ TPMAP ตรวจสอบกลุ่มเปราะบางของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และข้อมูลจากมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการสู่ตำบล (U2T) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
3.การกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์
😀 ในการนี้นางสาวขวัญดาว  ลือเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ นายไพโรจน์  ประดิษฐ์วงศ์วาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายสุทธิพงษ์  วัดเมือง นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์ (ศจพ.จ.) ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)