พช.นครสวรรค์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนความร่วมมือพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ โดยกลไกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) นำร่องจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 ระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ กับจังหวัดนครสวรรค์

🌎 พช.นครสวรรค์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนความร่วมมือพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ โดยกลไกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) นำร่องจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 ระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ กับจังหวัดนครสวรรค์
😀 วันที่ 14  มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนความร่วมมือพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ โดยกลไกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) นำร่องจังหวัดนครสวรรค์ โดยการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายบวร (บ้าน วัด ราชการ) ขับเคลื่อนสุขภาวะพระสงฆ์ โดยใช้กลไกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) เพื่อส่งเสริมและสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชน และก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน และเป็นการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาพัฒนาชุมชน ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสัมมาชีพ และสงเคราะห์ชุมชน😀 ในการนี้นางสาวขวัญดาว  ลือเปี่ยม  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนความร่วมมือพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ โดยกลไกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) นำร่องจังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
📌 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)