พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565

🌎 พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565
😀 วันที่ 26 มกราคม  2565 เวลา 09.30 น. นายอมร  บริรักษ์เลิศ ประธาน คพรฟ. เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้
1.เพื่อทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.เพื่อร่วมพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กกพ.รับทราบ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
3.เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางปฏิบัติและปฏิทินการดำเนินโครงการชุมชนตามแผนงานประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2565 และร่วมคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งรองประธาน คพรฟ. คนที่ 2
😀 ในการนี้นางจิรภา  เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุม<span;>คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์
📌 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)