พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ รอบประเมินที่ 1 (1เมษายน 2565 )

🌎 พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ รอบประเมินที่ 1 (1เมษายน 2565 )
😀 วันที่ 26  มกราคม  2565 เวลา 13.30 น. นางจิรภา  เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ รอบประเมินที่ 1 (1เมษายน 2565 ) โดยมีนายไพโรจน์  ประดิษฐ์วงศ์วาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  นายสุรพงษ์  เขียวผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวองุ่น  พันธ์บัว  พัฒนาการอำเภอโกรกพระ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานตามตัวชี้วัดเข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีประเด็นการประชุมดังนี้
1.เรื่องเพื่อทราบประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
2.เรื่องเพื่อทราบการจัดทำบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีมาตรฐานและเป็นธรรมและเรื่องเพื่อพิจารณา
1.กำหนดตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.พิจารณากำหนดตัวี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การวัด และน้ำหนักของตัวชี้วัดรอบการประเมินที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2564 – 31  มีนาคม 2565) ณ ต้นรอบการประเมิน เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดให้กับข้าราชการในสังกัดทุกระดับ
3.ร่วมพิจารณางาน/กิจกรรมอื่นๆ ที่พิจารณาเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประกอบการประเมินร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ รอบประเมินที่ 1 (1เมษายน 2565 ) ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
📌 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)