พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์ ตามภารกิจ 5 มิติ คณะทำงาน มิติที่ 4 ด้านรายได้ ครั้งที่ 1/2565

🌍 พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์ ตามภารกิจ 5 มิติ คณะทำงาน มิติที่ 4 ด้านรายได้ ครั้งที่ 1/2565
😀 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์ ตามภารกิจ 5 มิติ คณะทำงาน มิติที่ 4 ด้านรายได้ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้
เรื่องเพื่อทราบ
– แจ้งคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 615 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามภารกิจ 5 มิติ จังหวัดนครสวรรค์
– ความคืบหน้าการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยจังหวัดนครสวรรค์
เรื่องเพื่อพิจารณา
– การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามภารกิจ 5 มิติ ระดับจังหวัด คณะทำงานมิติที่  4 ด้านรายได้ โดยมีผลการจำแนกประเภทครัวเรือนในมิติรายได้ ฐานข้อมูล TPMAP 65 จำนวน 6,621 ครัวเรือน 10,657 คน ผลการรับรองจากอำเภอ ณ วันที่ 28 เมษายน 2565 จำนวน 7,282 ครัวเรือน 14,096 คน (รวมครัวเรือนตกหล่น) พัฒนาได้ 5,123 ครัวเรือน 9,550 คน ต้องสงเคราะห์ 2195 ครัวเรือน 4,546 คน
– ผลการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของครัวเรือน จำแนกเป็น โครงการ/ กิจกรรม มิติรายได้ประกอบด้วยครัวเรือนประเภทพัฒนาได้ จำนวน 5,123 ครัวเรือนมีกิจกรรม/ โครงการที่ต้องการความช่วยเหลือ ดังนี้
1.ต้องการคำแนะนำการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
2.การให้คำแนะนำกิจกรรมการลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.การจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพ
4.การอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ
5.การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
6.ความต้องการทุนในการประกอบอาชีพ
ส่วนครัวเรือนประเภทที่ต้องสงเคราะห์ จำนวน 2159 ครัวเรือน มีกิจกกรรม/ โครงการ ดังนี้
1.การขอสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค
2.ต้องการที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ต้องการรถเข็น และวัสดุอุปกรณ์ในการดำรงชีพ
– หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมิติรายได้ การนำเสนอแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ในมิติรายได้แยกตามหน่วยงาน
😀 ในการนี้นางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวปิยะวัลย์ ใจสูงเนิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์ ตามภารกิจ 5 มิติ คณะทำงาน มิติที่ 4 ด้านรายได้ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)