พช.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” ร่วมกับสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3 /2565 (ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 )

🌍 พช.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” ร่วมกับสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3 /2565 (ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 )
😀 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” ร่วมกับสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3 /2565 (ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ) โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้ 1.สรุปประเด็นการปรึกษาหารือจากการจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 ) 2.ประเด็นการปรึกษาหารือข้อราชการร่วมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ในประเด็นปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์
😀 ในการนี้นางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” ร่วมกับสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3 /2565 (ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 )
ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)