พช.นครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่รับการตรวจราชการของนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 18 ณ ที่ว่าการอำเภอไพศาลี

🌎 พช.นครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่รับการตรวจราชการของนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 18 ณ ที่ว่าการอำเภอไพศาลี
😀 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 18 ร่วมลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook ในเขตพื้นที่อำเภอไพศาลี อำเภอตากฟ้า และอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีประเด็นการติดตามงานการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
– การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook
– ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการขับเคลื่อนงาน และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีนางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวสร้อยสุรีย์รัตน์ พรมพรพิสิฐ นายอำเภอไพศาลี นายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวสุรีรัตน์ ศักดิ์เดชากุล พัฒนาการอำเภอไพศาลี นางสาวอุมาพร อรรถจุ่น พัฒนาการอำเภอตากฟ้า นายธนโชติ จันทร์ดวง พัฒนาการอำเภอหนองบัว นายอนุชา ลิขิตพงษ์ธร นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วม<span;>รับการตรวจราชการของนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 18 ณ ที่ว่าการอำเภอไพศาลี และเวลา 13.00 น. ร่วมลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ตาม TPMAP Logbook มิติด้านรายได้ มิติสุขภาพ และมิติความเป็นอยู่ ของครัวเรือนนายประกาย วงศ์สุวรรณ บ้านโคดเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งครัวเรือนดังกล่าว โดยครัวเรือนดังกล่าวได้เสนอชื่อเข้าร่วมโครงการสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)