พช.นครสวรรค์ ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี

🌎 พช.นครสวรรค์ ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี
😀 วันนี้ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดคลองบางเดื่อ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้กล่าวพูดคุยกับประชาชนถึงแนวทางและมาตรการในการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แก้ปัญหาขยะ เศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน แนะนำการหางาน การฝึกอาชีพ และแนะนำส่วนราชการให้ประชาชนได้รับทราบถึงช่องทางเพื่อการเข้าถึงบริการต่างๆ และมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 รายๆ ละ 1,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 20 รายๆ ละ 3,000 บาท  และมอบถุงธารน้ำใจแก่ผู้ยากไร้ 50 ชุด
😀 โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อยังหน่วยงานในระดับจังหวัด  ติดตามงานในพื้นที่ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชน ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ นำบริการไปจัดตั้งให้แก่ประชาชน อาทิ  การแจ้งเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ การให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านอาชีพ การจัดหางาน การบริการด้านสาธารณสุข ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ และการจำหน่ายสินค้าราคาถูกและสินค้าชุมชน เป็นต้น โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก จากนั้นร่วมประชุมมอบนโนบายแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในการดำเนินงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย และการนำผ้าในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผ้าพื้นเมืองเพื่อสวมใส่ในชุมชน เป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและชุมชน ได้อย่างยั่งยืน
😀 ในการนี้นางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วยนางจุลจิรา นาคสนิท พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี นายอนุชา ลิขิตพงศ์ธร นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรี ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดคลองบางเดื่อ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ขอบคุณหัวข้อข่าวโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)