พช.นครสวรรค์ ร่วมอำนวยความสะดวกในการติดตามโครงการบริหารจัดการหนี้ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง และศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านสะเดาซ้าย อำเภอลาดยาว

🌎 พช.นครสวรรค์ ร่วมอำนวยความสะดวกในการติดตามโครงการบริหารจัดการหนี้ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง และศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านสะเดาซ้าย อำเภอลาดยาว
😀 วันที่  23  มิถุนายน  2565 เวลา 09.00 น. นางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางอินทุมาลี ปลื้มประมล พัฒนาการอำเภอชุมแสง นางนิตติยา ทองยิ้ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายสิทธิเดช กลิ่นเฟื่อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับศูนย์ปนะเมินผล (ศปผ.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในการติดตามโครงการบริหารจัดการหนี้ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และเวลา 13.00 น. นายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวเชาวลีย์ เพชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว นางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายสิทธิเดช กลิ่นเฟื่อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการติดตามโครงการบริหารจัดการหนี้ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านสะเดาซ้าย อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ดำเนินการสำรวจแบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ศูนย์จัดการฯ ศูนย์ละ 9 คน เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผล หาผลลัพธ์ รับรู้สภาพปัญหา อุปสรรค และข้อคิดเห็นของการดำเนินการเพื่อสรุปผลการดำเนินการให้แก่ทางคณะรัฐมนตรีต่อไป
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)