พช.นครสวรรค์ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2565

🌎 พช.นครสวรรค์ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2565
😀 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
-เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ผลกการพิจารณาอนุมัติเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเพิ่มเติมจากกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 6 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,006,700 บาท
– โครงการสตรีภาคเหนือเมืองงาม สามวัฒนธรรม สืบสานส่งเสริมภูษาศิลป์ ก้าวไกลสู่สากล
– การขอลดเบี้ยปรับ/ ดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การพิจารณาลูกหนี้ที่จะใช้สิทธิ์ตามมาตรการ
– แผนการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565
เรื่องเพื่อทราบ
– สรุปผลการเบอกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครสวรรค์ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565
– สรุปผลการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563
– รายงานผลการดำเนินงายตามประกาศฯ การลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563
– รายงานข้อมูลการลดหรืองดเบี้ยปรับ/ ดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคณะอนุกรรมการบริหารกิงทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครสวรรค์ ได้พิจารณางดดอกเบี้ยผิดนัดทั้งสิ้น 13 โครงการ เป็นเงิน 222,360.07 บาท
– การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– ผลการบริหารเงินรับรองตรวจสอบบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครสวรรค์
– ผลการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ ประจำปีงบประมาณ 2565
– รายงานจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กรสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– แผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2570)
เรื่องเพื่อพิจารณา
– การขอคืนเงินลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครสวรรค์ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ตามสัญญาเบื้องต้นพบว่า ลูกหนี้หลายรายยังไม่ได้ชำระหนี้ ซึ่งครบกำหนดชำระอีกทั้งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว และมีการแจ้งหนังสือทวงถามไปยังลูกหนี้แล้ว กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครสวรรค์จึงมีควาใจำเป็นต้องดำเนินการตามกฏหมายกับสมาชืกลูกหนี้ผิดนัด
– หลักเกณฑ์การขอลดดอกเบี้ย/ ดอกเบี้ยผิดนัด

😀 ในการนี้นางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายอภิชัย รอดวินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนางสาวขวัญชนก แสวงดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2565 ณ <span;>ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)